I CREATED MYSELF + TATTOO Q&A

12:01 PM

The feeling of love for yourself has become a taboo subject, we can not look at ourselves critically or not and talk about it. Since when I was little I had a problem with acceptance of myself, I was different from my friends and as older I became, it more bothered me, to this day I often catch allusions to myself and the imperfections that irritate me. Something I learned recently is creating myself, small changes makes miracles. Some time ago I figured out how I wanted to look in which edition I will feel the most self. I changed the color of my hair, changed my style, i use natural products and make up, and I added some new tattoos, and believe me or not, but these changes have changed my perception of myself, I feel like what was sitting inside of me now came out and everyone can see it. I have made up my own, I express myself as art that I have inside - I am art. I'm not really interested in anybody else, no one needs to like those changes, until I look in the mirror and I like myself. Although the greatest strength gives me the support of my beloved, as he looks at me and supports me now I know that I am more attractive because I created myself, I built my confidence and I am what I should be and that makes me the woman I want to be for My own satisfaction, for my family and the girls who are looking for themselves.

Poczucie miłości do samej siebie stało się tematem tabu, nie potrafimy na siebie spojrzeć krytycznie czy nie a co dopiero o tym rozmawiać. Od kiedy byłam mała miałam problem z akceptacją samej siebie, różniłam się od rówieśników a im byłam starsza tym bardziej mi to przeszkadzało, do dziś często się łapię na aluzjach do samej siebie i na niedoskonałościach, które mnie drażnią. Coś czego nauczyłam się niedawno to kreowanie samej siebie, małe zmiany działają cuda. Jakiś czas temu wymyśliłam sobie jak chcę wyglądać, w jakim wydaniu będę się czuła najbardziej sobą. Zmieniłam kolor włosów, zmieniłam styl ubierania, maluje się inaczej i do kompletu dołączyłam kilka nowych tatuaży i wierzcie mi lub nie ale te zmiany zmieniły moje postrzeganie siebie, czuję się jakby to co siedziało we mnie od środka teraz wyszło na zewnątrz i każdy może to teraz zobaczyć. Taką sobie siebie wymyśliłam, taka się sobie podobam, tak wyrażam swoją sztukę - sama nią jestem. Nie interesuje mnie zadnie innych, nikt nie musi tych zmian lubić dopóki to ja patrzę w lustro i podobam się sama sobie. Choć największą siłę daje mi wsparcie mojego ukochanego, to jak on na mnie patrzy i mnie wspiera to teraz wiem, że jestem atrakcyjniejsza bo stworzyłam sama siebie, zbudowałam swoją pewność i jestem taka jaką powinnam być a to czynie ze mnie kobietę, którą chce być dla własnej satysfakcji, dla mojej rodziny i dziewczyn, które jeszcze siebie szukają.

How many tattoos do you have? | Ile masz tatuaży?

If we count each of them separately I have exactly 6 tattoos all done in last two years by three different artists.


Jeśli liczymy każdy z nich osobno to mam dokładnie 6 tatuaży wszystkie zrobione na przełomie ostatnich dwóch lat przez trzech różnych artystów.

Which is favourite you have? | Który jest twoim ulubionym?

My favorite tattoos are - the Romanian Eight, which I have on my wrist, matching tattoo with Rudi, made in Spain a month after we met and the second favorite tattoo is the flowers under my clavics for no reason I just like them haha

Moje ulubione tatuaże to rzymska ósemka, którą mam na nadgarstku, identyczna z ta, którą ma Rudi, zrobiona w Hiszpanii miesiąc po tym jak się poznaliśmy a drugi ulubiony to kwiat pod moimi obojczykami bez żadnego powodu po prostu je lubię haha

Does your tattoos have meaning? | Czy twoje tatuaże coś dla ciebie znaczą?

My first tattoo was important to me and had meaning, 1. To this day I think it is an indestructible souvenir that I used to have money haha 2. lavender is a symbol of a new beginnings and happiness and that was me at the time I need all this so badly and all other tattoos I did because I like them they do not have any special meaning.


Mój pierwszy tatuaż miał dla mnie znaczenie, 1. Do dzisiaj uważam, że jest to niezniszczalna pamiątka po tym, że kiedyś miałam pieniądze haha 2. lawenda jest symbolem nowej drogi, wytrwałości i szczęścia a tego mi było w tym czasie potrzeba wszystkie pozostałe zrobiłam bo mi się podobają nie mają żadnego specjalnego znaczenia.

Tattoos hurts? Which part most? | Czy tatuaże bolą? W których miejscach najbardziej?

I think everyone knows the answer to this question, YES tattoos hurt but it is pain to endure, quite bearable everything depends on pain resistance. If you are planning a first tattoo and do not know how you will react to the pain, choose a place far away from the bone, thin skin, veins, etc. In my opinion the most painful places are ribs, neck, flexion of elbows, feet, ears, lips and supposedly butt haha.


Myślę, że każdy zna odpowiedź na to pytanie,TAK tatuaże bolą ale jest to ból do wytrzymania, całkiem znośny wszystko zależy od wytrzymałości na ból. Jeśli planujesz pierwszy tatuaż i nie wiesz jak zareagujesz na ból wybierz miejsca dalekie od kości, cienkiej skóry, żył itp. moim zdaniem najbardziej bolesne miejsca to żebra, kark, zgięcie łokci, stopy, uszy, usta i podobno pupa haha

How old were you when you got your first one and what was it? | Ile miałaś lat gdy zrobiłaś pierwszy tatuaż i co to było?

As I was saying my first tattoo was lavender, I used colored ink on my ribs when I did it I was 18 years old


Jak już mówiłam moim pierwszym tatuażem była lawenda, użyłam kolorowego tuszu i wybrałam miejsce na zakończeniu żeber gdy go zrobiłam miałam 18 lat 

What your parents think about your tattoos? | Co twoi rodzice sądzą o twoich tatuażach?

When I made my first tattoo my parents were a little shocked in addition they learned by accident but as a result they laughed out of the whole event and they were not angry, my parents think that I have the right to do with my body whatever I want, my dad even helped me choose My next tattoos but i remember that when mom saw the flowers she had tears in her eyes haha and it took her some time to get used to them, now she totally fine with them, she thinks they are feminine and suit to me so everybody happy haha


Kiedy zrobiłam mój pierwszy tatuaż moi rodzice byli trochę w szoku w dodatku dowiedzieli się przypadkiem ale w rezultacie śmiali się z całego zdarzenia i nie byli źli, moi rodzice uważają, że mam prawo robić ze swoim ciałem co tylko chcę, mój tata nawet pomagał mi wybrać moje następne tatuaże ale pamiętam, że gdy mama zobaczyła kwiatki to miała łzy w oczach i trochę zajęło jej przyzwyczajenie się do nich, teraz całkowicie się z nimi pogodziła, uważa, że są kobiece i bardzo mi pasują wszyscy są szczęśliwi haha

Does your boyfriend like your tattoos if so what's his favourite? | Czy twój chłopak lubi twoje tatuaże jeśli tak, który z nich jest jego ulubionym?

Something that I adore in him is that he accepts me the way I am, I feel good about how I look like and I think  he like it the most I think his favorite tattoo is also a Romanian eight well he has the same haha but beyond that I think he like tattoo on my forearm probably because it remind us about Mallorca.


Coś co w nim uwielbiam to, że akceptuje mnie taką jaką jestem, czuję się dobrze z tym jak wyglądam i myślę, że to podoba mu się najbardziej myślę, że jego ulubionym tatuażem także jest rzymska ósemka w końcu ma taką samą haha ale poza tym myślę, że lubi tatuaż na moim przedramieniu pewnie dlatego, że kojarzy nam się z Majorką.

Did you always loved tattoos and what was your inspiration? | Czy zawsze kochałaś tatuaże i co było twoją inspiracją?

I never had anything against tattoos, my tattooing adventure started quite accidentally but I do not regret it, I like to see my tattoos and I admire those of others. Inspiration I usually find in internet I recommend pinterest.


Nigdy nie miałam nic przeciwko tatuażom, swoją przygodę z tatuażami zaczęłam całkiem przypadkowo ale nie żałuję, lubię widzieć swoje tatuaże i podziwiam te u innych. Inspirację czerpię zazwyczaj z internetu polecam pinterest.

Do you plan on getting more tattoos in the future? | Planujesz mieć więcej tatuaży w przyszłości?

At the moment I do not think about it and don't plan anything but there is chance to gain more tattoos in the future.


Aktualnie o tym nie myśle i nie planuje ale nie wykluczam, że w przyszłości przybędzie mi tatuaży.

Which tattoo would you say was most painful? | Który z twoich tatuaży był najboleśniejszy?

All my tattoos have gone down painlessly, the feeling was more irritating than painful. If I have to choose I would say the most painful was my first tattoo, I chose a specific place on the ribs, I could survive this pain but well this tattoo has been most painful.


Wszystkie moje tatuaże zniosłam dość bezboleśnie, uczucie było bardziej irytujące niż bolesne. Jeśli muszę wybierać powiedziałabym, że najboleśniejszy był mój pierwszy tatuaż, wybrałam specyficzne miejsce na żebrach, ból był do zniesienia jednak ten tatuaż bolał mnie najbardziej.

Do you regret any of your tattoos any why? | Żałujesz swoich tatuaży i dlaczego?

It's not regreting but if I could my first tattoo would be a bit bigger and black besides, I do not regret any of my tattoos.


Może nie żałuje ale gdybym mogła mój pierwszy tatuaż byłby trochę większy i czarny a poza tym nie żałuje żadnego z moich tatuaży.

What was your least painful tattoo? | Który z twoich tatuaży był najmniej bolesny?

I think the heart that I have between my boobies. Tattoo is very small so I hardly felt when I did it.


Myślę, że serce, które mam między piersiami. Tatuaż jest bardzo mały więc prawie nie poczułam kiedy go zrobiłam.

What after care do you use? | Jak dbasz o tatuaże zaraz po ich zrobieniu?

Tattoos healing is even worse than making them, they ar ejust like pain in the ass haha it's not painful but it's very annoying. Something I tried and I strongly recommend is a bepanthen baby or alantan ointment.


Gojenie tatuaży jest jeszcze gorsze niż samo ich zrobienie nie jest bolesne ale jest bardzo irytujące. Coś co wypróbowałam i zdecydowanie polecam to maść bepanthen baby lub alantan.

Do you hate your tattoos sometimes? | Nienawidzisz swoich tatuaży czasami?

No.

Where do you get your tattoos done? | Gdzie robisz swoje tatuaże?

I did the first one in a place I do not recommend and I have bad memories so I do not intend to talk about it, the next I did in Spain in the studio "La vida Pirata" and all the next made my friend's friend.

Pierwszy zrobiłam w miejscu, którego nie polecam i mam same złe wspomnienia dlatego nie mam zamiaru o tym mówić, następny zrobiłam w Hiszpanii w studio "La vida Pirata" i wszystkie następne wykonał znajomy mojej przyjaciółki.

Where wouldn't you get tattooed? | Gdzie byś się nie wytatuowała?

On face and legs.


Na twarzy i nogach.

What's your most recent tattoo? | Który z twoich tatuaży jest najświeższy/ostatni?

During one visit I made four tattoos if I remember the last one was a girl under a palm tree

Podczas jednej wizyty zrobiłam sobie cztery tatuaże jeśli dobrze pamiętam ostatnim była dziewczyna pod palmą

You Might Also Like

0 komentarze

Subscribe