PICTURES AND MOMENTS I FORGOT ABOUT

7:10 PM

May was really special and important for me. I feel like I was blooming same as all the flowers around. In whole this process I totally forgot about some moments, thoughts and pictures which came all on the way but here I´m now so are they.

Maj był dla mnie naprawdę wyjątkowy. Czuję się, jakbym kwitła jak wszystkie kwiaty wokół. W całym tym procesie całkowicie zapomniałam o chwilach, przemyśleniach i zdjęciach, które pojawiły się po drodze, ale teraz jestem tutaj tak samo jak one.
^^ Last minutes as high school student ^^
^^ Ostatnie chwile jako uczennica szkoły średniej ^^
As I finished school, I had more time to experiment with my pictures, my blog and myself, you can't imagine how much joy I have with all those new changes, and with each of those changes I feel better and I think I'm going in the right direction.

Ponieważ skończyłam szkołę miałam więcej czasu na eksperymenty dotyczy to moich zdjęć, bloga i mnie samej nawet sobie nie wyobrażacie ile mam przy tym wszystkim radochy z każdą nową zmianą, zdjęciem czuję się coraz lepiej i pewniej myślę, że zmierzam w dobrą stronę.
This face is all happy for another family date and all sad because it was last family date with Rudi in Poland before he left again abroad

Ta szczęśliwa buźka myśli o kolejnej rodzinnej kolacji nie jest jednak tak szczęśliwa jak powinna bo to była ostatnia kolacja z Rudim w Polsce zanim wrócił do Hiszpanii.
Warmer days encourage lazy outdoor dining and drinks and it all taste like summer.

Cieplejsze dni zachęcają do leniwego przesiadywania na świeżym powietrzu jedzenie i drinki tylko ten czas uprzyjemniają wszystko to smakuje jak lato.
It is hard to believe that it's me from few short weeks back. So many have happened in the past few weeks, so much has changed and I feel more myself with every next step.

Ciężko uwierzyć, że jeszcze niedawno to byłam ja. Tak wiele wydarzyło się w ciągu kilku ostatnich tygodni, tak wiele zmieniłam i czuję się bardziej sobą z każdym następnym krokiem.
Hmmm, speaking about changes, I have been blondie for a while now! I've been thinking about it for two years and now it happened at the end I feel sooooo good about it.

Hmm mówiąc o zmianach to od jakiegoś czasu jestem blondynką! Myślałam o tym od dwóch lat i no cóż w końcu się stało i czuję się z tym świetnie.
^^ We celebrate our mother's day each time we see each other ^^
^^ My świętujemy dzień mamy za każdym razem kiedy się widzimy ^^
Hard to create a description about this photo and family weekend, I have mixed feelings but one thing is clear the family is the only one and is the most important ever. I love coming back to these kids!

Ciężko coś napisać o tym zdjęciu i weekendzie, mam mieszane uczucia ale jedno jest pewne rodzina jest tylko jedna i jest najważniejsza zawsze. Uwielbiam wracać do tych dzieciaków! 
Something I've been working on over the last few months is a relationship with myself and the pleasure of every minute spent at home. Something I love to do last days is a few minutes with a cup of coffee, sitting on the floor looking at the garden and believe me or not but I really miss it that's theexcuse to be so absent here because I am trying to be 100% present in my own life and home.

Coś nad czym pracowałam i poświęcałam się w ostatnich miesiącach to relacja sama z sobą i przyjemność z każdej minuty spędzonej w domu. Coś co uwielbiam robić ostatnimi dniami to kilka minut z kubkiem kawy, siedząc na podłodze patrząc na ogród wierzcie mi lub nie ale naprawdę mi tego brakuje dlatego ostatnio jestem tak nieobecna tuta bo próbuje być w 100% obecna we własnym życiu i domu. 
The experiments are happening also in my kitchen, as I have more time now I'm working on to try out all the recipes that are in my lockers somewhere.

Eksperymenty dzieją się i w mojej kuchni, jako, że mam teraz więcej czasu to staram się wypróbować wszystkie przepisy, które zalegają gdzieś w moich szafkach.
Everything around looks blooming and It's hard not to take all the flowers to my garden, but I'm concentrating on raising the plants all around me, I've been crazy lately and everywhere around me is a ton of plants I feel like I'm living in the jungle,

Wszystko wokół wygląda kwitnąco ciężko jest nie zabrać wszystkich kwiatów do mojego ogrodu jednak chwilo skupiam się na doprowadzenia do porządku wszystkich roślin wokół mnie, ostatnio trochę zwariowałam na ich punkcie i wszędzie wokół mnie zalega tona roślin czuję się jakbym mieszkała w dżungli,
This picture is speaking for itself. All of this moments feels gooooood

To zdjęcie mówi samo za siebie. Wszystko w tej chwili jest magiczne i to wspaniałe uczucie.

You Might Also Like

0 komentarze

Subscribe